WCZYTUJĘ...

Magdalena Kałuża - Adwokat Mediator Łódź

Magdalena Kałuża Adwokat Mediator - Logo

O Kancelarii


Prowadzona przeze mnie Kancelaria oferuje pomoc prawną klientom biznesowym oraz indywidualnym.

Reprezentacja klientów możliwa jest na każdym etapie sprawy, zarówno w postępowaniu sądowym jak i na etapie przedsądowym lub pozasądowym (negocjacje, rokowania).

Przy prowadzeniu zleconych spraw kieruję się najwyższą troską o dobro i interes moich Klientów. W celu zapewnienia kompleksowej i rzetelnej pomocy prawnej, świadczonej przez Kancelarię, współpracuję z innymi profesjonalistami, w tym z notariuszami, komornikami oraz tłumaczami przysięgłymi.

Moje atuty

Ikona - Merytoryczna pomoc
rzetelna i merytoryczna pomoc
Ikona - Działanie w najlepszym interesie klienta
działanie w najlepszym interesie klienta
Ikona - Jasny i zrozumiały przekaz informacji
jasny i zrozumiały przekaz informacji
Ikona - Biura w centrum miasta
biura w centrum miasta
Ikona - Elastyczne godziny pracy oraz możliwość zorganizowania spotkania poza siedzibą Kancelarii
elastyczne godziny pracy oraz możliwość zorganizowania spotkania poza siedzibą Kancelarii
Ikona - Możliwość korzystania z alternatywnych środków przekazu informacji
możliwość udzielenia pomocy prawnej w formie zdalnej

O Mnie


Jestem adwokatem w drugim pokoleniu, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Egzamin wstępny na aplikację adwokacką zdałam z jednym z najlepszych wyników w Izbie Adwokackiej w Łodzi. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu zawodowego, zostałam wpisana na listę adwokatów.

Jestem także mediatorem, ukończyłam Zawodowe Szkolenie Mediatorów oraz szkolenie z Mediacji Karnych i Mediacji w Postępowaniu Dyscyplinarnym, organizowane przez Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Jestem wpisana na listę mediatorów stałych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi i Prezesa Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. Jestem absolwentką studiów podyplomowych "Mediacje w sprawach gospodarczych z elementami wiedzy pozaprawnej", organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Posiadam certyfikat kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” wydany przez Konfederację Lewiatan.

Aktywnie pełnię funkcje samorządowe w Izbie Adwokackiej w Łodzi, do której przynależę, będąc tak członkiem Komisji jak i działając w pionie dyscyplinarnym Izby.

Posiadam ponad 10 – letnie doświadczenie jako prawnik, cały czas będąc osobą aktywnie działającą w najlepszym interesie moich Klientów.

Posługuje się językiem angielskim na poziomie C1/C2.

Zapraszam do skorzystania z moich usług.

Zakres usług


Ikona Spółki i prawo gospodarcze
 • doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • tworzenie spółek prawa handlowego, przygotowywanie i ujawnianie zmian w KRS, Urzędzie Skarbowym, Głównym Urzędzie Statystycznym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
 • likwidacja spółek i ich oddziałów
 • przygotowywanie projektów uchwał, regulaminów wewnętrznych, tworzenie sprawozdań ze zgromadzeń wspólników lub akcjonariuszy
 • reprezentacja w toku postępowania upadłościowego i naprawczego, w tym zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
 • doradztwo w zakresie umów z członkami organów spółek
Ikona Obsługa wierzytelności
 • pomoc w dochodzeniu wierzytelności zarówno na etapie przedsądowym jak i w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym
Ikona Prawo cywilne, odszkodowania
 • sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych i handlowych
 • prowadzenie spraw i zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi
 • sporządzanie pozwów podlegających rozpoznaniu w elektronicznym postępowaniu upominawczym (e – sąd)
 • pomoc w windykacji należności: wezwanie dłużnika do zapłaty, negocjacje, rokowania, przygotowanie i zawarcie ugody, postępowanie sądowe o zapłatę i skierowanie sprawy do egzekucji, reprezentacja dłużnika lub wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym
 • sprawy dotyczące prawa własności nieruchomości, użytkowania wieczystego, użytkowania, służebności, zasiedzenia, wynagrodzenia za bezumowne korzystanie, zniesienia współwłasności, eksmisji, ochrony lokatorów
 • ochrona dóbr osobistych, w tym przeciwdziałanie naruszeniom, dochodzenie roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie
 • dochodzenie wszelkich roszczeń o zadośćuczynienie i odszkodowanie przed sądami powszechnymi, a także na etapie postępowania likwidacyjnego (dochodzenie roszczeń od ubezpieczyciela)
Ikona Prawo konsumenckie
 • tworzenie regulaminów i umów z udziałem konsumentów
 • prowadzenie postępowań w sprawie o upadłość konsumencką
 • kredyt konsumencki, sprzedaż konsumencka, ochrona konkurencji i konsumentów
 • klauzule niedozwolone – abuzywne
 • polisolokaty
 • opłaty likwidacyjne
Ikona Prawo administracyjne
 • reprezentacja na każdym etapie postępowania przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi: Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • reprezentacja w postępowaniach przed organami egzekucyjnymi w administracji (wstrzymanie czynności egzekucyjnych, zwolnienie lub wyłączenie rzeczy spod egzekucji, umorzenie lub zawieszenie postępowania)
 • zaskarżanie decyzji administracyjnych
 • pomoc prawna w uzyskaniu decyzji administracyjnych (np. pozwolenia na budowę, koncesji, licencji, zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej)
Ikona Prawo karne
 • reprezentacja oskarżonego albo pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym
 • sporządzenie, wniesienie i popieranie prywatnego aktu oskarżenia
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa karnego wykonawczego, dotyczących m. in.: udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbywania reszty kary pozbawienia wolności
 • obrona w sprawach o wykroczenie
Ikona Prawo rodzinne
 • reprezentacja klienta w postępowaniach o rozwód, separację, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • dochodzenie alimentów na rzecz dzieci i małżonka
 • reprezentacja w postępowaniu o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa
 • reprezentacja w postępowaniach w sprawach o opiekę nad dzieckiem, wykonywanie władzy rodzicielskiej i o ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • prowadzenie spraw o podział majątku wspólnego małżonków
 • doradztwo prawne w powyższym zakresie
Ikona Prawo spadkowe
 • reprezentacja w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, przyjęcie i odrzucenie spadku, dział spadku
 • reprezentacja oraz doradztwo w sprawach roszczeń o zachowek
Ikona Prawo pracy
 • doradztwo w negocjacjach oraz reprezentacja przed sądami pracy w sprawach wynikających ze stosunku pracy (ustalenie stosunku pracy, zawarcie umowy o pracę, rozwiązanie stosunku pracy, przywrócenie do pracy, dochodzenie odszkodowań)
 • analiza i sporządzanie projektów dokumentów związanych ze stosunkiem pracy (tj. umowy o pracę, regulaminy pracy oraz regulaminy wynagradzania, kontrakty menedżerskie, umowy o zakazie konkurencji, ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa, powierzeniu mienia)
 • reprezentacja w sprawach o dyskryminację w stosunkach pracy, mobbing
 • doradztwo w sprawach zbiorowych stosunków pracy, układów zbiorowych
 • doradztwo w sprawach rozwiązywania umów z pracownikami oraz zwolnień grupowych.
Ikona Prawo rodzinne
 • reprezentacja w postępowaniach przed sądami wieczystoksięgowymi
 • przygotowywanie i negocjowanie umów najmu zarówno ze strony wynajmującego jak i najemcy
 • prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności
 • prowadzenie spraw o eksmisję i o odszkodowanie od gminy w związku z nieprzydzieleniem lokalu socjalnego
 • sprawy o ochronę własności i naruszenie posiadania
 • prowadzenie spraw o zasiedzenie

Kancelaria świadczy usługi prawne z zakresu różnych dziedzin prawa, przede wszystkim w sprawach i stosunkach z obszaru szeroko rozumianego prawa cywilnego (m.in. odszkodowania i zadośćuczynienia, sprawy rodzinne, prawo spadkowe, prawo budowlane), prawa handlowego (umowy, kompleksowa obsługa spółek, postępowanie rejestrowe przed KRS), prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa karnego.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów, Kancelaria oferuje stałą obsługę prawną albo jednorazowe zlecenie. Wynagrodzenie za pomoc prawną ustalane jest każdorazowo indywidualnie z Klientem.

Wynagrodzenie może przybrać następujące formy:

 • jednorazowe, ustalane z góry
 • ryczałt miesięczny
 • stawka godzinowa

Kontakt


Wiadomość wysłana pomyślnie, postaram się na nią odpowiedzieć najszybciej jak to będzie możliwe.
 • Zapraszam do skorzystania z poniższego formularza kontaktowego:

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przekazywanych Kancelarii w związku z wypełnieniem formularza, jest adwokat Magdalena Kałuża, ulica Mickiewicza 4 lok. 8, 90 – 443 Łódź, adres e mail: magdalena.kaluza@adwokatura.pl. Wszelkie dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby realizacji zawieranych umów o świadczenie pomocy prawnej, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub osobę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe, nie są przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Dane osobowe przetwarzane są do czasu zakończenia czasu trwania umowy o świadczenie pomocy prawnej, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń związanych z umową zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nadto osobie takiej przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją nie podania danych osobowych jest niemożność zawarcia umowy o świadczenie usługi prawnej. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Posiadam dwa miejsca prowadzonej działaności gospodarczej, jedno w Łodzi, drugie w Piotrkowie Trybunalskim.

Mapa dojazdu do Kancelarii w Łodzi
Al. Mickiewicza 11 lok.8
90-443 Łódź
Mapa dojazdu do Kancelarii w Piotrkowie Trybunalskim
Ul. Słowackiego 22
97-300 Piotrków Trybunalski

Ikona telefon+48 507 148 403

NIP 771 285 71 89
REGON 362554382